Rovaniemen on oltava houkutteleva, uudistuva ja elinvoimainen arktinen pääkaupunki!

12.11.2018

Ryhmäpuhe 12.11.2018
Sara Tuisku, kaupunginhallituksen jäsen
    

Työllisyyden hoito, kasvupolitiikka ja hankinnat
    

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja Rovaniemeläiset
    

Työttömyysluvut ovat pienentyneet ja vuonna 2017 työttömyysasteen ollessa 13,3%. Vuoden 2017 työmarkkinatuen kuntaosuus oli kuitenkin 5,4M€. Tämä on niin merkittävä raha Rovaniemen kokoisessa kaupungissa, että meidän on löydettävä keinot sen pienentämiseksi. Tuetun työllistymisen osuuskunnalla voi olla merkittävä rooli tulevaisuudessa ja Kokoomuksen ryhmä kannattaa osuuskunnan perustamista lämpimästi.
  

Meidän tulee pureutua etenkin vaikeimmin työllistyvien joukkoon ja saatava nämä henkilöt kiinnittymään yhteiskuntaan tavalla tai toisella. Kokoomuksen ryhmä kannattaa esitettyä lisäystä Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämisestä 1 Me yhdessä kaupungin työllistämisyksikön ja Eduron kanssa. Rooleja työllisyyden hoidossa tulee entisestään selkeyttää. Uusien työpaikkojen luomisessa ja olemassa olevien turvaamisessa on tehtävä laajaa avaintoimijoiden välistä yhteistyötä ja kytkettävä työ- ja elinkeinopolitiikka tiiviisti yhteen.
  
Työllisyyden kohtaanto-ongelmaan voimme pureutua kaupunkina toimimalla houkuttelevana asuinympäristönä! Harvoin perheet muuttavat pelkän työn perässä, koko kaupungin vetovoimaisuudella ja elinvoimalla on väliä! Rovaniemen on oltava oman strategiansa mukaisesti elinvoimainen arktinen pääkaupunki! Houkutteleva, elinvoimainen ja uudistuva. Kuntalaisten ostovoimaa pienentämällä ja veroja korottamalla sitä ei tehdä!
  
Kasvu ja kaavoitus. Siinäpä yksi pari. Rakennusluvat ja rattaiden pyöriminen. Asenne ja palvelu. Mielikuvien syntyminen ja asukasluvun kasvaminen. Siinäpä niitä kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Mistä aloitetaan? Olemmeko mahdollistajia vai jarruttajia? Palvelu ja asenne on kaiken lähtökohta. Entäpä missä on innovaatiot? Miten hyödynnämme Lapin korkeakoulujen kanssa yhteistä tulevaisuuden kuvan kehittämistä ja konkreettisia tekoja? Emme niin mitenkään. Innovaatioista syntyy kasvu ja uudet yritykset. Mietitäänpä vaikka suomalaisen peruskoulutuksen vetovoimaa. Miten me tällä hetkellä sitä hyödynnämme? Emme mitenkään.
  
Vertailu tai naapurien vakoilu on turhaa, vai onko? Oulussa toimii Business Oulu, jolle on linjattu selkeät tavoitteet yritysten määrän kasvusta ja palveluista.
  
Ilman tavoitetta ei tule myöskään tulosta. Uuden elinvoimajohtajan harteille ladataan nyt paljon vastuuta, mutta tämä ei riitä, ellei meillä ole selkeää kuvaa ja tavoitetilaa mihin pyrimme! Nyt kysytään sitä omistajan kuuluisaa tahtotilaa jälleen kerran. On kehitettävä, toimittava linkkinä, innovaattorina, kohdattava ja saatava Rovaniemelle lisää hyvää pöhinää! Kaavoitus tulee saada tiiviiksi osaksi tyhjillään olevien kiinteistöjen ja tonttien kehittämistä. Sieltäpä niitä tuloja! Meillä ei ole satamaa tai merkittävää teknologia-teollisuutta, mutta meillä voi olla innovaatioita ja uusia palveluita!
  
Kasvua ja työpaikkoja syntyy pieniin yrityksiin. Rovaniemen kaupunki voi osaltaan vaikuttaa kasvuun ja alueen elinvoimaan suuntaamalla omat ostonsa ja hankintansa näihin. Kuntien rooli on merkittävä oman kunnan alueen elinvoimaisuuden lisääjänä.
  
Suomen yrityksistä 93,4 prosenttia on Mikro-yrityksiä eli alle kymmenen hengen yrityksiä.
  
Rovaniemen tulee valmistella ja tiedottaa hankinnoista niin hyvin, että näillä mikroyrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin. Tätäkin tärkeämpää on pilkkoa hankinnat, jotta paikalliset pienet yritykset kykenevät kilpailutukseen osallistumaan tai muodostamaan yritysten yhteenliittymiä. Kilpailutuksen laadinnassa on oltava tarkkana, ehdot eivät saa olla liian tiukkoja tai rajaavia! Tulee myös muistaa että edullisin hinta ei todellakaan takaa laatua!
  
Kyse on näkökulman vaihtamisesta. Kunnan tulee ensisijaisesti huomioida oman kunnan elinkeinoelämän tarpeet. On muistettava että hankintalaki ohjaa ensisijaisesti menettelyä ja se, minkälaisia hankinnat ovat, on kiinni meistä, eli tilaajasta.
  
Julkinen hankinta tulee nähdä mahdollisuutena! Kilpailutuksen tulee olla mahdollisimman avointa ja vuoropuhelua yritysten suuntaan tulee lisätä. Meidän on siirryttävä miettimään jokaisen hankinnan vaikuttavuutta aluetalouteen!
  
On erittäin merkityksellistä että jokainen kunnan päättäjä ja virkamies tiedostaa yhteisten verovarojen käytön merkityksen maakunnan talouden näkökulmasta.
    
Kokoomuksen ryhmä edellyttää hankintojen osalta muutoksia!
    
Esitämmekin että s.38 Talouden uudistamisohjelmaan lisätään kohta kaupungin hankintojen kilpailutuksen osalta hankintojen pilkkomisesta ja kunnan elinvoiman vahvistamisesta.
    
Keskustan esitykseen ehdotamme lisäystä: Lisäys s. 68 kohtiin Aikuisten ja työikäisten sekä Ikäihmisten palvelut: Kehitetään ja kasvatetaan hallitusti palvelusetelitoimintaa vammais-, vanhus-, ja hyvinvointipalveluissa sekä selvitetään mahdollisuudet palvelusetelitoiminnan käyttöön laajemminkin perusturvan toimialalla.
  
Valmistellaan palvelusetelimalllia, vaihtoehdoksi jo kilpailutetuille palveluille. Tällä turvataan valinnanvapautta ja pienyrittäjyyttä.

← Takaisin uutisarkistoon