Kuntavaaliohjelma

Julkaistu:

Esipuhe

Tämä vaaliohjelma sisältää Kokoomuksen Rovaniemen Kunnallisjärjestön kuntavaaliteemat sekä ratkaisuja ja ehdotuksia Rovaniemen kaupungin kehittämiseksi.

Kokoomuksen mielestä Rovaniemi on ja tulee olla:

– Osaavien ihmisten kaupunki

– Toimivien palveluiden kaupunki

– Elinvoimainen ja yritteliäs kaupunki

– Ympäristöystävällinen kaupunki

– Turvallinen kaupunki

– Liikunnan, ulkoilun ja hyvinvoinnin kotikaupunki

Rovaniemellä 18.2.2021

Kokoomuksen Rovaniemen Kunnallisjärjestön hallitus

Osaavien ihmisten kotikaupungissa on tarjolla laadukas ja turvallinen koulutuspolku lapsesta seniori-ikään asti.

 • Osaavien ihmisten kaupungissa on tarjolla laadukkaita koulutusmahdollisuuksia kaikenikäisille ihmisille.
 • Perheillä tulee olla aito mahdollisuus valita laadukkaan kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä.
 • Jokaiselle lapselle tulee taata yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen ja oppilashuollon palveluihin asuinalueesta riippumatta.
 • Rovaniemen kouluverkkouudistus viedään loppuun ja sijoitetaan käytettävissä olevat rahat mielummin seinien sijaan opetuksen sisältöön ja laatuun. Rakentamisessa suositaan elinkaari- ja vuokramalleja.
 • Perusopetuksessa tulee olla tarjolla enemmän viikkotunteja kuin valtakunnallinen minimi vaatii. Lisäksi Rovaniemellä tarjotaan laajasti valinnaisaineita, kuten yrittäjyyskasvatusta ja kieliä.
 • Lisää resursseja erityisopetukseen. Osaavien ihmisten kaupungissa otetaan huomioon myös oppilaiden erityistarpeet. Oppilaille on kyettävä tarjoamaan enemmän pienryhmäopetusta, mikäli tarve niin vaatii.
 • Uusia oppimisympäristöjä ja -teknologioita otetaan ennakkoluulottomasti käyttöön jokaisessa koulussa.
 • Lukioiden välistä yhteistyötä on lisättävä laadukkaan kurssitarjonnan takaamiseksi.
 • Elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä tuetaan kulttuuripalveluilla, vapaalla sivistystyöllä ja kirjastopalveluilla.
 • Yliopisto- ja oppilaitosyhteistyötä kehitetään ja lisätään.
 • Osaavien ihmisten kaupungissa työtehtäviin rekrytoidaan aina parhaat mahdolliset osaajat. Kehitämme anonyymia rekrytointiprosessia ja hyödynnämme sitä kaikilla aloilla, joihin se soveltuu.

Rovaniemi on kaupunki, jossa kaikilla on hyvä olla ja joka tarjoaa asukkailleen laadukkaita palveluita.

 • Kaikissa tuotetuissa palveluissa tulee keskittyä hyvinvoinnin mahdollistamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Palveluiden on helpotettava kuntalaisten arkea, ja ne on pystyttävä rahoittamaan kestävästi myös tulevaisuuden sukupolvia ajatellen. Veronmaksajien varoja käytetään aina vastuullisesti ja siksi palvelut on järjestettävä kustannustehokkaasti.
 • Kaupungin ei tarvitse tehdä itse kaikkea, vaan apuna käytetään alueen yritysten ja järjestöjen osaamista. Palvelusetelijärjestelmää kehitetään.
 • Laadukkaalla kaavoituksella varmistetaan tarpeisiin sopiva asuminen kuntalaisille ja hyvät toimintaedellytykset yritystoiminnalle, joka luo työpaikkoja ja hyvinvointia.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla laadukkaita ja tasa-arvoisia tulotasosta riippumatta.
 • Toimivien palveluiden kaupungissa kenenkään ei tarvitse odottaa jonoissa. Kaikkien terveyspalveluiden piiriin tulee päästä kohtuullisessa ajassa, niin suun terveydenhuoltoon kuin mielenterveyspalveluihin. Psyykkinen terveys on yhtä tärkeä asia kuin fyysinen terveys.
 • Rovaniemen tulee taata työntekijöilleen ajanmukaisia ja motivoivia työyhteisöjä. Jokaisen työntekijän on voitava ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan. Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan.
 • Toimivien palveluiden kaupungissa otetaan palveluita kehittäessä huomioon myös digitalisaation tuomat mahdollisuudet.
 • Kaupungin palveluita kehittäessä kuullaan säännöllisesti myös vaikuttamistoimielimiä, eli vanhusneuvostoa, nuorisovaltuustoa ja vammaisneuvostoa.

Rovaniemi menestyy, kun yrityksemme menestyvät. Tarjoamme yrityksille puitteet toimia ja menestyä.

 • Elinvoima ei parane veroja nostamalla, joten emme kannata veronkorotuksia.
 • Rovaniemen velkaantuminen ja piiloverottaminen on pysäytettävä. Talous tasapainotetaan tuottamalla palveluita tehokkaammin.
 • Sitoudumme suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen päätöksentekoon elinvoiman vahvistamiseksi.
 • Yritysvaikutusten arviointi on luonteva osa päätöksentekoprosessia.
 • Yrityksille tulee löytyä tarpeeksi kaavoitettuja alueita. Haluamme edistää yritysten toimintaedellytyksiä kaikin mahdollisin keinoin.
 • Kaupunkimme ympärivuotista matkailua on kehitettävä ja tuettava.
 • Houkutteleva brändi tukee matkailuyritysten tekemää hyvää työtä.
 • Kaupunkimme tulee olla houkutteleva myös teollisuusyrityksille.

Ympäristö ei ole lahja menneiltä sukupolvilta, vaan laina tulevilta.

 • Kokoomus tunnistaa lähiluonnon merkityksen. Sen vuoksi haluamme rakentaa ennemmin korkealla kuin laajalle – näin saamme mahdollisimman paljon lähiluontoa säästettyä.
 • Panostetaan toimivaan joukkoliikenteeseen sekä kävely- ja pyöräilyreitteihin.
 • Tuemme julkisen liikenteen sähköistymistä.
 • Haluamme lisätä ympäristöystävällisen lähiruoan osuutta ruokapalvelukeskuksen tarjoamissa aterioissa.
 • Rovaniemen tulee olla kiertotalouden kärkikaupunki. Kiertotalous ja vähähiilisyys huomioidaan julkisissa hankinnoissa.
 • Lappiin tarvitaan oma jätteenpolttolaitos.
 • Edesautamme toimillamme kaupunkipyörien ja pyöräilyreitistöjen rantautumista kaupunkiimme.
 • Kaupunkiimme laaditaan toteutettavissa oleva energiatehokkuusstrategia.
 • Rovaniemi tekee oman, reilun osansa ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Rovaniemi on tasavertainen ja turvallinen paikka asua. Täällä otetaan huomioon kaikenikäisten ihmisten tarpeet.

 • Turvallisuus edistää terveyttä ja hyvinvointia. Turvallisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus.
 • Kaupungissamme panostetaan arjen turvallisuuteen. Toimivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut muodostavat arjen turvaverkon.
 • Asuinalueita kehitetään tasapuolisesti. Tarjolla tulee olla monipuolista ja kohtuuhintaista asumista. Asuntojen kysyntä ja tarjonta tulee olla tasapainossa.
 • Liikenneturvallisuutta kehitetään yhteistyössä toimialojen ja sidosryhmien kanssa.
 • Arjen turvallisuuden tunnetta parannetaan oikea-aikaisella, selkokielisellä ja totuudenmukaisella tiedottamisella.
 • Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla turvallinen koti. Kouluissa tulee olla riittävät, lähellä lasta ja nuorta olevat matalan kynnyksen oppilashuoltopalvelut.
 • Varhaisen puuttumisen mallia tulee kehittää entisestään.
 • Jokaiselle lapselle ja nuorelle kuuluu turvalliset sekä terveelliset päiväkoti- ja koulupäivät. Kiusaamiselle nollatoleranssi!
 • Ikä- ja muistiystävällisyydestä on tehtävä kaupungin vetovoimatekijä. Kaupunkiin nimitetään viranomaistaho, joka vastaa ikä- ja muistiystävällisten asuinympäristöjen luomisesta.
 • Saavutettavuus ja esteettömyys kaupunkisuunnittelussa on itseisarvo.

Meiltä löytyy upeat puitteet monipuoliseen harrastamiseen.

 • Päämääränä on, että liikkuminen on helppoa, houkuttelevaa ja sujuvaa.
 • Harrastamisen Suomen malli vakiinnutetaan Rovaniemellä, jolloin kaikille lapsille mahdollistetaan vähintään yksi maksuton harrastus.
 • Kaupungin ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä tulee tiivistää entisestään ja vastata harrastajien tarpeisiin. Harrastustoiminnan lisäämistä koulupäivän ja iltapäiväkerhotoiminnan yhteyteen tulee selvittää.
 • Terveyttä edistävää liikuntaharrastusta tukevat liikuntapaikkainvestoinnit osaksi suunnitelmallista maankäyttöä ja kaavoitusta.
 • Ounasvaaran liikuntapaikkakeskittymää pitää kehittää edelleen.
 • Talvikävelyreittien verkostoa on laajennettava.
 • Kaupunkikonsernin vapaana olevia tiloja tulee tarjota ohjattua liikuntaharrastusta tarjoaville urheiluseuroille ja järjestöille ylläpitokustannuksin.

Lataa vaaliohjelmamme pdf-muodossa itsellesi alta!

Ehdokkaat Kuntavaaliehdokkaat Kuntavaalit kuntavaalit 2021 kuntavaalit2021 Rovaniemi Tulevaisuuden Rovaniemi

Lisää julkaisuja

9.3.2021

Ehdokkaamme kuntavaaleissa 2021

Katso, ketkä kaikki ovat ehdolla kuntavaaleissa 2021!